Portex® Cricothyrotomy Kit

10:08

Emergency Airway Access using the Portex® Cricothyrotomy Kit